Chinnara Kathaguchcha
Chinnara Kathaguchcha
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು uma.bhatkande@radiogirmit.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ.
by Radio Girmit
ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಜನವರಿ 05 2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಿಂಹದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಇಲಿ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಮನಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅಗಸ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ನಾಯಿಯ ನಿಯ್ಯತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಮೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳು.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಮರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ದುಷ್ಟರ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಚತುರ ನಿರಂಜನ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ತ್ಸುನಾಮಿ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಅಂಧೇರಿ ನಗರಿ
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕುಬೇರನ ಚಕ್ರ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಲಂಕೇಶ್ವರನ ಗರ್ವಭಂಗ
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹುಲಿವೇಷದ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಫಲವುಂಟು
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹಾವು ಮತ್ತು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಜಾಣ ನರಿ.