• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2021

Geetha_BU

25 Results / Page 3 on 3


Katha Samaya
close
  • 23

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 7 -.”ಪರಿಹಾರ “

Geetha B U April 8, 2021

ದಿನಾಂಕ 08.04.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ” ಪರಿಹಾರ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 18

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 6 -.”ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ”

Geetha B U March 4, 2021

ದಿನಾಂಕ 04.03.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ” ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 16

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 5 -.”ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು”

Geetha B U February 25, 2021

ದಿನಾಂಕ 25.02.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 7

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 4 -.”ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು “

Geetha B U February 11, 2021

ದಿನಾಂಕ 11.02.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 12

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 3 -.”ಹಾದುಬಂದಹಾದಿ “

Geetha B U January 28, 2021

ದಿನಾಂಕ 28 .01 .2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಹಾದುಬಂದಹಾದಿ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 23

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 2 -.”ಚಂದವಿರಲಿ ಬದುಕು”

Geetha B U January 21, 2021

ದಿನಾಂಕ 21 .01 .2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಚಂದವಿರಲಿ ಬದುಕು” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Katha Samaya
close
  • 35

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 1 -ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು

Geetha B U January 14, 2021

ದಿನಾಂಕ 14 .01 .2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.