Sanjegampu

26 Results / Page 3 on 3


Sanjegampu
close
  • 28

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ಬೆಸ್ತು ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ October 28, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರು ಬರೆದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನಗಳ ಓದು ಅವರದೇ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ. 28.10.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ-8 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ.

Sanjegampu
close
  • 22

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸುವುದರ ಗುಟ್ಟು.

ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ October 21, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರು ಬರೆದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನಗಳ ಓದು ಅವರದೇ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ. 21.10.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ-7 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ.

Sanjegampu
close
  • 54

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ಮೂಗಾಯಣ

ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ October 14, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರು ಬರೆದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನಗಳ ಓದು ಅವರದೇ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ. 14.10.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ-6 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ.

Sanjegampu
close
  • 37

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ಮಾಡೆರ್ನ್ ವಧು ಅನ್ವೇಷಣೆ.

ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ October 7, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರು ಬರೆದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನಗಳ ಓದು ಅವರದೇ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ. 07.10.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ.

Sanjegampu
close
  • 32

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ರಜೆಯ ಮಜಾ

ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ September 16, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನ ಓದು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 16.09.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ-2 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ

Sanjegampu
close
  • 45

Sanjegampu

ಸಂಜೆಗಂಪು-ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ!

ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ September 9, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಲೇಖನ ಓದು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 9.9.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ