Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ-ಸಂಚಿಕೆ-86

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ February 22, 2021 17


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 22 .02 .2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಂತರ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Gatavaibhava
close
  • 31

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ-ಸಂಚಿಕೆ-85

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ February 15, 2021

ದಿನಾಂಕ 15 .02 .2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಸಾಹತು ಪ್ರೆದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.