madhvacharya

1 Result / Page 1 on 1


Shri Madhvacharya
Nenapinangala
close
  • 256

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ – ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ September 25, 2019

ಈ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಅಪಲಾಪ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಕುರಿತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.